Zdrowe przekąski dla dzieci
Warsztaty kulinarne dla dzieci

Poradnia żywieniowa Akademia Odżywiania

Regulamin świadczenia usług

I. Pojęcia i postanowienia ogólne.
1. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady korzystania z usług dietetycznych w zakresie doradztwa żywieniowego i układania jadłospisów dietetycznych świadczonych przez Usługodawcę – Martę Lutak z siedzibą w Krakowie, ul. , NIP:, REGON: .

2. Pacjentem (usługobiorcą) jest osoba, która akceptuje niniejszy regulamin i zamawia usługę oferowaną przez Usługodawcę.

3. Warunkiem korzystania z usług oferowanych przez Usługodawcę jest zapoznanie się z treścią niniejszego regulaminu i akceptacja wszystkich jego punktów.

II. Obowiązki Pacjenta
1. Zamawiający  wypełnia ankietę z pytaniami (wywiad żywieniowo-zdrowotny)- tym samym dostarcza dane potrzebne do ułożenia diety, wraz z ewentualnymi odpowiedziami na dodatkowe pytania zadane przez Usługodawcę w trakcie konsultacji.

2. Pacjent wyraża zgodę na leczenie dietetyczne wg poniższego oświadczenia.

ZGODA PACJENTA NA LECZENIE DIETETYCZNE

Zgodnie z art. 16 -18 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. 2009 r. Nr 52 poz. 417 z późn. zm.) wyrażam zgodę na leczenie dietetyczne w poradni żywieniowej Akademia Odżywiania.
Oświadczam, że udzieliłam/em wyczerpujących i prawdziwych informacji co do mojego stanu zdrowia – zgodnie z wywiadem żywieniowo-zdrowotnym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego oświadczenia. O wszelkich zmianach stanu mojego zdrowia zobowiązuję się powiadomić Usługodawcę. Przyjmuję do wiadomości, że w/w wiadomości są
danymi poufnymi.

Zostałam/em poinformowana/y:
1. o technice badań i szczegółowo zaznajomiona/y z całym przebiegiem proponowanego leczenia,
2. o możliwych efektach ubocznych leczenia takich jak: osłabienie, pogorszenie wyników badań laboratoryjnych, ogólne pogorszenie stanu zdrowia, osłabienie kondycji skóry i włosów, itp.,
3. o kosztach leczenia, które akceptuję

Powyższe zasady przeczytałam/em i zrozumiałam/em, uzyskałam/em również wszelkie wyjaśnienia dotyczące leczenia w moim przypadku. Zostałam/em poinformowana/y o alternatywnych możliwościach leczenia, z zaniechaniem leczenia włącznie. Zostałam/em poinformowana/y o ryzyku towarzyszącym innym metodom leczenia i konsekwencjach wynikających z zaniechania leczenia. Rozumiem, że tak jak w przypadku wszystkich procedur ogólnomedycznych, pozytywne efekty leczenia nie są zagwarantowane. Ponadto leczenie dietetyczne jest wykonywane w celu usunięcia konkretnego problemu i może nie wyeliminować innych ukrytych problemów lub wpłynąć niekorzystnie na inne problemy. Wiem, że mogę odwołać zgodę na leczenie.

3. Pacjent ma prawo do pobierania udostępnionych dokumentów oraz drukowania całych stron lub fragmentów na użytek własny pod warunkiem nienaruszania praw autorskich. Żadna część dokumentacji nie może być w całości lub części kopiowana w celach komercyjnych, publikowana, transmitowana elektronicznie lub w inny sposób modyfikowana, linkowana lub wykorzystana bez uprzedniej zgody Usługodawcy.

III. Obowiązki Usługodawcy
1. Po spełnieniu powyższych obowiązków przez Pacjenta, Usługodawca zobowiązuje się do ułożenia indywidualnej diety lub porady dietetycznej w terminie 7-iu dni roboczych od momentu otrzymania płatności.

2. W razie uzasadnionej potrzeby Usługodawca zobowiązuje się do stałego kontaktu z Pacjentem za pomocą poczty e-mail, wymiany produktów w danych posiłkach oraz modyfikacji diety (korekt w jadłospisie, wykluczania niektórych produktów itp.) w okresie trwania programu.

IV. Ochrona prywatności
Dane, które przekazane zostaną w trakcie konsultacji dietetycznej, a które mogą być danymi osobowymi w rozumieniu art. 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, (tekst jednolity Dz. U. z 2002 roku Nr 101, Poz. 926 z późniejszymi zmianami), wykorzystane będą tylko na potrzeby ułożenia diety i do kontaktu z pacjentem, który je udostępnił. Dane te w żadnym wypadku nie będą udostępniane osobom trzecim.

V. Płatności
1. Informacja o cenach podane są w Cenniku zamieszczonym na stronie internetowej www.akademiaodżywiania.pl

2. Wszystkie ceny zawarte na stronie są cenami brutto.

3. Cennik usług dietetycznych jest ważny do odwołania.

4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w cenach usług znajdujących się w ofercie oraz przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych.

VI. Rodzaj i zakres usług świadczonych przez Usługodawcę
W ofercie znajdują się porady dietetyczne oraz układanie indywidualnych jadłospisów dietetycznych. Zamówienia przyjmowane są drogą elektroniczną poprzez formularz zgłoszeniowy, a następnie e-mail. Porady i usługi wykonywane są odpłatnie. Jadłospisy wraz z zaleceniami dotyczącymi ich stosowania wysyłane są na adres mailowy podany przez klienta.

VII. Postanowienia końcowe
1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie.
2. W przypadku zagadnień nieporuszonych w Regulaminie wszelkie sprawy regulowane są przez przepisy polskiego prawa.
3. W przypadku jakichkolwiek zmian w Regulaminie, każdy Pacjent zostanie o nich poinformowany drogą elektroniczną na 14 dni przed wejściem ich w życie.
4. Po zapoznaniu się z zaktualizowanym Regulaminem, przed jego wejściem w życie, Pacjent ma prawo do złożenia pisemnego oświadczenia o braku akceptacji dla nowych zasad i usunięcia konta. Brak złożonego pisemnego oświadczenia jest równoznaczny z akceptacją nowego Regulaminu.

Akceptując regulamin, Pacjent oświadcza, iż:
– przyjmuje do wiadomości, że przygotowany dla niego indywidualny plan żywieniowy opiera się na aktualnej wiedzy naukowej, jednakże ze względu na niemożność przewidzenia pewnych mechanizmów zachodzących w organizmie człowieka, nie gwarantuje osiągnięcia przez Pacjenta zamierzonych efektów
– nie będzie samodzielnie dokonywać modyfikacji indywidualnych planów żywieniowych, a chęci zmian będzie konsultować z Usługodawcą
– będzie stosować się do ułożonego jadłospisu i opracowanych zaleceń
– wypełniając niezbędne formularze podaje swoje prawdziwe dane
– przed przystąpieniem do stosowania otrzymanego, indywidualnego planu żywieniowego skonsultował się z odpowiednim lekarzem celem ustalenia braku przeciwwskazań do zaproponowanej diety.
– będzie prowadzić konsultacje z lekarzem w okresie stosowania diety
– wszelkie materiały otrzymane w ramach usług mogą być przez niego wykorzystywane wyłącznie do osobistego użytku bez prawa do ich kopiowania i rozpowszechniania bez zgody Usługodawcy.