Regulamin

Podstawowe informacje

 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług oraz sprzedaży produktów przez Michał Lutak prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Marta Lutak Akademia Odżywiania NIP:6821567076 REGON: 364464016 adres: ul. Myśliwska 5/20, 30-718 Kraków, e-mail biuro@akademiaodzywiania.pl. zwanym dalej Dietetykiem
 2. Podstawowe pojęcia:
  • Kupującym – osoba dokonująca zakupu produktu, tj. osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej;
  • Konsumentem – osoba fizyczna, która dokonuje zakupu do celów, które nie są bezpośrednio związane z jej działalnością gospodarczą/zawodową;
  • Przedsiębiorcą na prawach konsumenta – osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;
  • Produkt – produkty elektroniczne i usługi oferowane przez Dietetyka;
  • Produkt elektroniczny – treść cyfrowa, którą Kupujący otrzymuje w ramach zakupu, a która przybiera postać pliku elektronicznego; format pliku zależny jest od zawartości materiału (np. e-book, inne materiały w formie pdf, audio/video);
  • Usługa – usługi świadczone przez Dietetyka, które mogą być przedmiotem zamówienia takie jak np. usługa konsultacji;
  • Regulamin – niniejszy Regulamin;
  • Sklep/strona – strona, na której prowadzona jest sprzedaż;
  • Dzień – oznacza dzień roboczy, od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 1. Warunki realizacji umowy i zasady współpracy określa Regulamin oraz opis produktu/oferta, a także indywidualne uzgodnienia (o ile były poczynione).
 2. Ceny są cenami brutto i zawierają wszystkie podatki wymagane przepisami prawa.

Ogólne zasady świadczenia Usług przez Dietetyka

 1. Usługi świadczone przez Dietetyka wykonywane są z należytą starannością
  i z zachowaniem najwyższej jakości Usług.
 2. W przypadku gdy wymaga tego rodzaj świadczonej Usługi, Kupujący (lub osoba na rzecz której usługa jest realizowana) zobowiązana jest do wypełnienia Wywiadu żywieniowego oraz udzielenia zgody na przetwarzanie przekazanych danych wrażliwych (danych szczególnej kategorii). Więcej o zasadach przetwarzania danych osobowych znajduje się w Polityce prywatności.
 3. Wypełniając Wywiad żywieniowy Kupujący (lub osoba na rzecz której Usługa jest realizowana) ma obowiązek podać prawdziwe informacje dotyczące stanu zdrowia, cech fizjologicznych, nawyków żywieniowych oraz innych okoliczności istotnych dla prawidłowej realizacji Usługi.
 4. W zależności od rodzaju i zakresu świadczonej Usługi, Usługa może także zostać poprzedzona konsultacją on-line.
 5. Kupujący (lub osoba na rzecz której Usługa jest realizowana) zobowiązuje się do rzetelnego przekazywania informacji niezbędnych do prawidłowego wykonania Usługi.
 6. Kupujący przyjmuje do wiadomości, iż Usługi świadczone przez Dietetyka nie dają gwarancji odniesienia skutku oczekiwanego przez Kupującego (lub osobę na rzecz której Usługa jest realizowana) z uwagi na złożoność czynników środowiskowo-medycznych mających wpływ na efekt porad dietetycznych. Strony przyjmują do wiadomości, że konsultacje udzielane przez Dietetyka zawierają indywidualną interpretację stanu zdrowia, wyników badań, a zalecenia oparte są na profesjonalnej wiedzy i doświadczeniu.
 7. Usługi świadczone przez Dietetyka nie stanowią diagnozy lekarskiej, konsultacji medycznej i nie mogą zastępować leczenia lub terapii, realizowanej przez podmiot prowadzący działalność leczniczą, w szczególności nie mogą zastępować konsultacji lekarskiej.
 8. Przed przystąpieniem do korzystania z usług Dietetyka, Kupujący (lub osoba na rzecz której Usługa jest realizowana) zobowiązany jest we własnym zakresie ustalić
  z właściwym lekarzem, iż brak jest przeciwwskazań do stosowania diety.
 9. Zalecenia zdrowotne, program żywieniowy/jadłospis oraz inne materiały przekazywane przez Sprzedawcę przeznaczone są wyłącznie na użytek własny Kupującego (lub osoby, na rzecz której Usługa jest realizowana) i nie mogą przekazywane osobom trzecim.
 10. Z uwagi na fakt, iż w przypadku Usług indywidualnych oferowanych przez Dietetyka, Usługi te są przygotowywane indywidualnie dla Kupującego (lub osoby, na rzecz której Usługa jest realizowana), przekazanie do stosowania otrzymanych materiałów osobom trzecim może zagrozić ich zdrowiu i życiu. Dietetyka nie ponosi odpowiedzialności za następstwa udostępnienia osobom trzecim materiałów i treści uzyskanych przez Kupującego (lub osobę, na rzecz której Usługa jest realizowana) w związku ze świadczeniem Usług przez Dietetyka.

Sposób i termin realizacji umowy w zakresie produktów elektronicznych i Usług

 1. Warunki realizacji umowy i zasady współpracy określa Regulamin oraz opis produktu, oferta, a także indywidualne uzgodnienia (o ile były poczynione).
 2. W przypadku rozbieżności między treścią Regulaminu a opisem produktu,
  w szczególności w zakresie terminu realizacji, wiążący jest opis produktu/oferta.
  W przypadku rozbieżności między treścią indywidualnych uzgodnień a Regulaminem lub opisem produktu/ofertą, wiążące są indywidualne uzgodnienia.

Produkty elektroniczne

 1. W przypadku zakupu produktu uwzględniającego produkt elektroniczny, dostęp do produktu zostanie udzielony Kupującemu niezwłocznie po dokonaniu skutecznej płatności.
 2. Produkt elektroniczny będzie udostępniony w ramach Konta Użytkownika oraz zostanie przesłany na podany przez Kupującego adres e-mail z zastrzeżeniem postanowień poniżej.
 3. W przypadku produktu takiego jak np. kursy lub inne produkty elektroniczne, w ramach którego materiały z uwagi na specyfikę produktu nie są dostępne niezwłocznie po zakupie, materiały te będą udostępniane systematycznie w kolejnych dniach kursu lub od razu – w zależności od tego, co wynika z opisu produktu i harmonogramu.
 4. Jeżeli Kupujący nie może uruchomić udostępnianego pliku lub materiałów, powinien skontaktować się ze Sprzedawcą.

Szkolenia/Warsztaty

 1. Szczegółowe informacje dot. terminu realizacji szkoleń/warsztatów określa opis produktu.
 2. Dokonując zakupu produktu, Kupujący zapewnia sobie możliwość uczestniczenia w ww. wydarzeniach.

Konsultacje/ Pakiety konsultacji

 1. Konsultacje mają charakter odpłatny.
 2. W przypadku zakupu produktu uwzględniającego Konsultacje lub Pakiet konsultacji z Dietetykiem, konsultacje zostaną przeprowadzone po wcześniejszym uzgodnieniu przez Kupującego terminu z Dietetykiem.
 3. Istnieje możliwość 1-krotnej zmiany terminu konsultacji w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy/złożenia zamówienia. Warunkiem zmiany jest odwołanie konsultacji najpóźniej na 48 godzin przed planowanym terminem, o ile strony nie przewidziały innego terminu na odwołanie konsultacji. W przypadku nieodwołania konsultacji w wyznaczonym terminie, konsultacja zostanie uznana za wykonaną. Zmiana terminu konsultacji powinna nastąpić e-mailowo lub telefonicznie na wskazany w Regulaminie adres e-mail lub numer telefonu.
 4. Informację o terminie Konsultacji Dietetyk przesyła Kupującemu na podany przez Kupującego adres e-mail i/lub w formie wiadomości sms, o ile Kupujący podał numer telefonu do kontaktu.
 5. Godzinę konsultacji należy rozumieć jako 50 minut.
 6. Szczegółowe informacje dotyczące zakresu Konsultacji znajdują się w opisie produktu.
 7. W przypadku zakupu produktu w postaci Pakietu konsultacji:
  • Kupujący może korzystać z konsultacji w okresie wskazanym w zamówieniu zgodnie z treścią zamówienia;
  • umowa wygasa po zrealizowaniu wszystkich konsultacji wynikających
   z umowy lub z upływem okresu, na który został zakupiony Pakiet konsultacji
   w zależności od tego, co nastąpi wcześniej;
  • umowa nie podlega automatycznemu przedłużeniu;
  • szczegółowe zasady korzystania z Pakietu konsultacji, w tym ilość konsultacji oraz zakres Pakietu określa oferta/opis produktu;
  • miesiąc ważności Pakietu konsultacji należy rozumieć jako miesiąc kalendarzowy licząc od dnia dokonania skutecznej płatności;

   Usługa przygotowania jadłospisu

 1. Termin realizacji Usługi jest liczony od dnia otrzymania od Kupującego informacji niezbędnych do należytej realizacji Usługi, chyba że opis produktu stanowi inaczej.
 2. Dietetyk prześle Kupującemu indywidualnie przygotowany jadłospis na podany przez Kupującego adres e-mail lub udostępni go w inny sposób uzgodniony przez strony.
 3. W przypadku niezgłoszenia uwag przez Kupującego w terminie 7 dni od dnia przekazania jadłospisu, Usługa zostaje uznana za zakończoną.
 4. Szczegółowe warunki Usługi określone zostały w opisie produktu.

Zasady składania zamówień

 1. W celu złożenia zamówienia w sklepie internetowym, należy:
  • wybrać produkt, który chce się kupić spośród opcji dostępnych na stronie poprzez dodanie go do koszyka,
  • następnie należy przejść dalej przez proces zakupowy zgodnie z instrukcjami,
  • uzupełnić formularz zamówienia,
  • zaakceptować Regulamin i dokonać płatności,
  • po dokonaniu płatności, Dietetyk prześle Kupującemu potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji.
 1. Umowa zostaje zawarta z chwilą dokonania skutecznej wpłaty przez Kupującego, z zastrzeżeniem postanowień wskazanych poniżej.
 2. Pod pojęciem skutecznej płatności należy rozumieć uznanie płatności przez Pośrednika płatności lub zaksięgowanie przelewu na rachunku bankowym Dietetyka.
 3. W przypadku gdy z opisu produktu wynika, iż płatność jest dokonywana po realizacji Usługi lub w jej trakcie, umowa na produkt zostaje zawarta z chwilą złożenia zamówienia na produkt.
 4. W przypadku gdy z opisu produktu wynika inny termin zawarcia umowy, za obowiązujące uznać należy postanowienia wskazane w opisie produktu lub wynikające z indywidualnych ustaleń.

Zasady płatności za produkt, czyli jak opłacić zamówienie

 1. Płatności za produkt można dokonać za pomocą:
  • przelewu bankowego na wskazany przez Dietetyka numer rachunku bankowego,
  • przelewu elektronicznego (szybkich przelewów),
 1. Płatności dokonywane za pomocą przelewu bankowego/elektronicznego lub płatności cyklicznych należy dokonać niezwłocznie po złożeniu zamówienia, chyba że coś innego wynika z ustaleń stron lub opisu produktu.
 2. Płatności są dokonywane za pośrednictwem Przelewy24.

Odstąpienie od umowy, czyli kiedy i jak mogę odstąpić od umowy

 1. Postanowienia dotyczące odstąpienia od umowy dotyczą Konsumentów oraz przedsiębiorców na prawach konsumenta.
 2. Kupujący ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy/dostarczenia produktu, z zastrzeżeniem ust. 3. W celu skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy, Kupujący powinien poinformować Dietetyka o tym wysyłając np. e-mail lub pismo na adres wskazany w Regulaminie. Więcej informacji o prawie odstąpienia znajduje się w załączniku nr 1 do Regulaminu.
 3. Kupującemu nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:
  • o świadczenie usług, jeżeli Dietetyk wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Kupującego, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Dietetyka utraci prawo odstąpienia od umowy;
  • o dostarczanie produktów elektronicznych, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Kupującego przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Dietetyka o utracie prawa odstąpienia od umowy.

Zasady wnoszenia reklamacji

 1. Dietetyk dba o wysoką jakość produktów, w tym wysoką jakość świadczonych usług i produktów.
 2. Kupujący może składać reklamacje dotyczące zakupionych produktów. Do odpowiedzialności za jakość produktów mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego dot. rękojmi lub odpowiednie dla konsumenta i przedsiębiorcy na prawach konsumenta przepisy europejskie.
 3. Reklamacja powinna zostać wysłana na adres Dietetyka wskazany w Regulaminie.
 4. Reklamacja powinna zawierać dane umożliwiające identyfikację Kupującego, przedmiot reklamacji oraz żądania związane z reklamacją. W przypadku otrzymania niekompletnej reklamacji uniemożliwiającej jej rozpatrzenie, Dietetyk wezwie Kupującego do jej uzupełnienia pod rygorem pozostawienia reklamacji bez rozpoznania.
 5. Dietetyk niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni (w przypadku Konsumentów oraz przedsiębiorców na prawach konsumenta) rozpatruje reklamacje, chyba, że przepisy szczególne stanowią inaczej. Odpowiedź przesłana zostanie na adres e-mail Kupującego lub w inny sposób wskazany przez Kupującego.

Warunki techniczne

 1. Dietetyk oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Kupujących przez osoby nieuprawnione, dlatego Kupujący powinien stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności powinien stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet. Dietetyk nigdy nie zwraca się do Kupującego z prośbą o udostępnienie mu w jakiejkolwiek formie Hasła.
 2. W celu złożenia zamówienia, konieczne jest posiadanie przez Kupującego aktywnego konta poczty elektronicznej.
 3. W przypadku zakupu konsultacji on-line, konieczne jest posiadanie dostępu do programu umożliwiającego przeprowadzenie takiej konsultacji (np. Skype/Zoom).
 4. Z uwagi na to, że zakupione produkty elektroniczne mogą być w formacie PDF*, ePUB, doc*, mp3*, mp4*, Kupujący musi posiadać programy, które obsługują wymienione pliki.
 5. W przypadku gdy opis produktu przewiduje dostęp do grupy na Facebooku lub dostęp do innej platformy, konieczne może być posiadanie przez Kupującego aktywnego konta na ww. platformach.
 6. W przypadku zakupu produktów dostępnych on-line, konieczne jest posiadanie przez Kupującego urządzenia z aktualną przeglądarką internetową wspieraną przez producenta z dostępem do Internetu oraz konieczne jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej.

Konto Użytkownika

 1. Do złożenia zamówienia i korzystania z produktów elektronicznych konieczne jest założenie Konta Użytkownika.
 2. Konto Użytkownika oznacza indywidualny dla każdego Kupującego panel, uruchomiony na jego rzecz przez Sprzedawcę, po zawarciu umowy świadczenia usługi Prowadzenia Konta Klienta. W ramach Konta Użytkownika, Kupujący ma możliwość śledzić historię zamówień, wprowadzać zmiany danych, korzystać z zakupionych produktów.
 3. W celu zakupu produktu/uzyskania dostępu do Konta Użytkownika, strony zawierają nieodpłatną umowę na utworzenie i prowadzenie Konta Użytkownika. Dietetyk tworzy dla Kupującego podczas składania zamówienia Konto Użytkownika.
 4. W tym celu Kupujący podaje adres e-mail, na który zostanie wysłana wiadomość, na który zostanie wysłana wiadomość z linkiem do platformy, na której udostępnione są materiały. Logowanie następuje za pomocą hasła wygenerowanego przez Kupującego.
 5. Kupujący może zgłosić żądanie usunięcia Konta Użytkownika Dietetykowi. W przypadku zgłoszenia żądania usunięcia Konta przez Kupującego, zostanie ono usunięte niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od zgłoszenia żądania. Dietetyk wysyła do Kupującego w tym celu e-mailem oświadczenie o rozwiązaniu umowy o prowadzenie Konta Użytkownika. Analogiczne zastosowanie ma to do rozwiązania umowy przez Dietetyka.

Siła wyższa

   1. W czasie trwania siły wyższej, strony umowy zwolnione będą od wszelkiej odpowiedzialności za jej niewykonanie lub nienależyte wykonanie, jeżeli tylko okoliczności zaistnienia siły wyższej będą stanowiły przeszkodę w wykonaniu umowy. Postanowienie ze zdania poprzedzającego zastosowanie będzie miało również w okresie bezpośrednio poprzedzającym lub następującym bezpośrednio po wystąpieniu siły wyższej, jeżeli tylko we wskazanym okresie oddziaływanie siły wyższej będzie stanowiło przeszkodę w wykonaniu umowy.
   2. Przez „siłę wyższą”, o której mowa w ustępie poprzedzającym, należy rozumieć zdarzenie o charakterze przypadkowym lub naturalnym, całkowicie niezależne od woli i działania Wykonawcy lub Zamawiającego, którego nie można było przewidzieć i niemożliwe było jego zapobieżenie, w szczególności takie zdarzenia jak: powódź, włamanie, wojna, akt terroru, wprowadzenie stanu wyjątkowego.

Postanowienia końcowe

 1. Informacje zawarte na stronie internetowej Dietetyka nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a jedynie zaproszenie Kupującego do składania ofert zawarcia umowy w sposób opisany w niniejszym Regulaminie.
 2. W przypadku gdy Kupujący jest spoza Polski, powinien poinformować Dietetyka wskazując informację o swoim miejscu zamieszkania/siedzibie, żeby możliwe było rozliczenie podatku zgodnie z obowiązującymi go przepisami.
 3. W ramach korzystania z produktów zabrania się dostarczania informacji o charakterze bezprawnym oraz działania w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający dobra osobiste osób trzecich.
 4. Polubowne rozpatrywanie sporów i rozpatrywania reklamacji.
  • Konsument ma możliwość polubownego rozpatrywania sporów i rozpatrywania reklamacji, w tym m.in. skorzystać z platformy ODR. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami http://ec.europa.eu/consumers/odr
  • W przypadku Kupujących zamieszkałych na terytorium Polski istnieje możliwość zwrócenia się także do:
 1. stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy,
 2. wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Kupującym a Dietetykiem,
 3. powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów i uzyskać pomoc w sprawie umowy lub ma prawo.
 4. Dietetyk zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu z ważnych przyczyn. Do umów zawartych przed wejściem w życie nowego Regulaminu, stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie zawarcia przez Kupującego Umowy.
 5. Do spraw nieuregulowanych stosuje się m.in. Kodeks cywilny, ustawę – Prawa konsumenta, ustawę o świadczeniu usług drogą elektroniczną lub inne odpowiednie dla Konsumenta i przedsiębiorcy na prawach konsumenta przepisy europejskie.
 6. Zasady dot. ochrony danych osobowych uregulowane są w Polityce prywatności.

Załącznik nr 1 do Regulaminu

POUCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

Mogą Państwo odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia umowy lub w terminie 14 dnia od dostarczenia Produktu.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować mnie o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).

Dane do kontaktu: Marta Lutak Akademia Odżywiania adres: ul. Myśliwska 5/20, 30-718 Kraków,

e-mail biuro@akademiaodzywiania.pl.

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy, zwracam Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostałem poinformowany o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonam przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Jeżeli zażądali Państwo rozpoczęcia świadczenia usług przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, zapłacą Państwo kwotę proporcjonalną do zakresu świadczeń spełnionych do chwili, w której poinformowali mnie Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy.

Załącznik nr 2

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Adresat: Marta Lutak Akademia Odżywiania adres: ul. Myśliwska 5/20, 30-718 Kraków,  e-mail biuro@akademiaodzywiania.pl.

Odstępuję od umowy z dnia*…  polegającej na*…..

Imię i nazwisko, adres Klienta* … Podpis*… (o ile wysyłane w wersji papierowej)

Data …………………………………………………

* uzupełnić

Go top